Používáme cookies.
Souhlasím

Fond Jet 2 - Pojmy

p. a. (per annum)

Výnos přepočtený na roční bázi Celý článek

Total Value to Paid-in multiple (TVPI)

Podíl součtu hodnoty fondového kapitálu a kumulativní výše distribuce fondu ke svolanému kapitálu . Využívá se jako ukazatel výkonu fondu před ukončením jeho životního cyklu. Celý článek

Residual Value to Paid-in multiple (RVPI)

Podíl hodnoty fondového kapitálu ke svolanému kapitálu Celý článek

Distributed Value to Paid-in multiple (DVPI)

Podíl kumulativní výše distribuce fondu ke svolanému kapitálu Celý článek

Paid-in Capital (PIC)

Podíl svolaného kapitálu k celkovému upsanému kapitálu fondu Celý článek

IRR (internal rate of return)

Vnitřní výnosové procento je velmi objektivním ukazatelem výnosnosti investice poměřujícím v čase její příjmy a hodnotu k investované částce. Celý článek

exit strategie

Předem stanovený postup při dosažení strategického cíle investora, případně postup při selhání stanovené strategie. Typickými exit strategiemi mohou být: prodej firmy strategickému partnerovi, sloučení s jinou firmou, vstup na burzu nebo také uzavření firmy. Celý článek

due diligence

Komplexní prověrka společnosti před vstupem investora do cílové společnosti. Mimo jiné zahrnuje hloubkový finanční, manažerský a technický audit. Celý článek

cashflow

Rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za určité období Celý článek

diverzifikace

Rozložení portfolia do různých investičních nástrojů s cílem snížit investiční riziko Celý článek

turn-around / rescue

Investice do krátkodobě neprosperujících firem s cílem konsolidovat a restrukturalizovat jejich fungování. V některých případech se připouští také likvidační procesy. Celý článek

likvidita

Schopnost, respektive rychlost, s jakou lze proměnit aktiva v peněžní prostředky Celý článek

růstová & dividendová část portfolia

Kombinace dvou základních částí portfolia, která diverzifikuje investiční riziko z pohledu druhů příjmů. Dividendová část portfolia představuje prosperující podniky, které nabízejí zajímavý a stabilní dividendový výnos. Růstová část portfolia představuje společnosti s výrazným potenciálem restrukturalizace a následného růstu. Celý článek

akvizice

Proces získávání nebo nabytí předem definovaného majetku, v případě private equity fondu obvykle převzetí společnosti Celý článek

buy-out

Odkup majoritního podílu firmy Celý článek

growth

Investice do zralých firem se zavedenou pozicí na trhu, které potřebují finance pro vlastní rozvoj, expanzi na nové trhy nebo financování akvizice. Typickými investory jsou private equity fondy. Celý článek

late stage venture

Investice do relativně rozvinutých firem s vlastním produktem, které pro svůj další rozvoj nemají vybudovanou korporátní manažerskou strukturu a dostatek finančního nebo strategického kapitálu. Obvykle se jedná o manažerskou a finanční podporu nových produktů, technologií nebo celkové firemní expanze. Typickými investory jsou private equity fondy. Celý článek

venture investments

Investice do menších firem v počáteční fázi rozvoje s vysokým růstovým potenciálem (start-upy), které potřebují finanční kapitál pro uvedení produktu na trh, rozvoj stávajícího produktu či jeho marketingu. Typickými investory jsou tzv. venture fondy. Celý článek

EBITDA

Zisk před započtením úroků, daní a odpisů. Jde o indikátor ukazující provozní výkonnost společnosti. Celý článek

capital commitment

Celková částka, kterou se investor zavázal investovat do fondu. Tato částka není investována najednou, ale postupně na základě výzvy manažera fondu v tzv. capital callu, tedy v okamžiku, kdy se fond chystá koupit novou společnost. Celý článek

track record

Výsledky prokazatelně dokládající dlouhodobé zisky a výnosnost fondu Celý článek

private equity & venture capital

Venture capital představuje finanční zdroje investované do firem v rané fázi jejich rozvoje. Private equity capital představuje finanční zdroje investované do firem v pozdní fázi jejich rozvoje a do zralých firem. Celý článek

private equity fond

Fond sdružující finance institucionálních, individuálních investorů a manažerů fondu. Cílem private equity fondu je investovat kapitál do veřejně neobchodovaných firem, vytvořit zisk jejich rozvojem a následným prodejem. Celý článek

Limited Partner (LP)

Investor private equity fondu, též tichý partner. Má pouze omezená (limited) práva v otázkách řízení fondu, nepodílí se na jeho chodu. Náleží mu výnos z investic fondu. Celý článek

General Partner (GP)

General partner je manažer/vlastník fondu s potenciálně neomezenými právy k jednání v otázkách fondu. Je zodpovědný za řízení investic, správu investic a za to mu náleží odměna (tzv. management fee) a procento z výnosu fondu, jejich výši upravuje statut fondu. Celý článek

private equity

Sdružený kapitál institucionálních investorů (např. penzijních fondů, pojišťoven, bank, investičních fondů, fondů fondů, family offices) a fyzických osob disponujících vysokým a velmi vysokým čistým jměním, využívaný k přímému financování firem, které nejsou veřejně obchodovány na burze. Celý článek

capital call

Výzva investiční společnosti ke vkladu investorem přislíbené investice do fondu. Výše jednoho capital callu nesmí přesáhnout celkovou výši investorem upsaného kapitálu (capital commitment). Celý článek

angel investments

Investice do malých firem ve fázi samotného vzniku. Jedná se o mezistupeň mezi vlastním financováním zakladatele/ů a vstupem venture kapitálu. Typickými angel investory jsou jednotlivci z okolí vlastníků firmy. Celý článek