Používáme cookies.
Souhlasím

FAQ

Na co se investoři ptají

 • Co jsou fondy kvalifikovaných investorů?

  Investice do fondů kvalifikovaných investorů, kam patří i fondy Jet, nejsou otevřeny široké veřejnosti. Fondy Jet umožňují investorům, nejčastěji finančním institucím a fyzickým osobám, podílet se na mnohonásobně větších investičních příležitostech, než na které by mohli dosáhnout sami. I proto s námi můžete investovat pouze v případě, že jste si vědomi rizik, které s sebou investice do fondu přináší, a víte, že investice odpovídá vašemu finančnímu zázemí. Tuto skutečnost ještě před investicí musíte potvrdit v prohlášení. Váš status kvalifikovaného investora pak potvrzuje administrátor fondu.

 • Co znamená, že jsou fondy Jet uzavřeného typu?

  Akcie, které investoři ve fondu vlastní, vždy odpovídají jeho vlastněnému majetku, tzn. primárně nelikvidním majetkovým účastem v podnicích. Proto není možné, aby fond v průběhu svého investičního horizontu odkupoval vlastní akcie na žádost investorů. Pokud se některý ze současných investorů rozhodne fondovou strukturu opustit, může nabídnout své akcie k prodeji v neveřejné anonymní aukci, která se koná obvykle jednou ročně.

 • Lze investovat do fondů Jet nyní?

  Aktuálně lze investovat do fondu Jet 3 a Jet Industrial Lease.
  Upisovací období fondů Jet 1 i Jet 2 již skončilo, oba fondy jsou naplněny. Existuje ovšem možnost do fondů investovat pomocí aukce. Pokud se některý ze současných investorů rozhodne fondovou strukturu opustit, nabídne své akcie k prodeji v neveřejné anonymní aukci, která se koná obvykle jednou ročně. Zájem investorů o divestici ovšem nemůžeme garantovat. Pokud máte zájem o investici do fondu Jet 1 nebo Jet 2 touto formou, kontaktujte nás prosím. 

 • Jakou výnosnost vykazují investice ve fondech Jet?

  Fond Jet 1 za pět let dosáhl na zhodnocení 11,3 % IRR p. a. Pro fondy Jet 2 a Jet Industrial Lease jsme cílovou vnitřní míru návratnosti po odečtení všech nákladů a odměn stanovili na 15 %, respektive 8 % za rok a více (nejedná se o garantovanou návratnost). 

 • Kdo jsou investoři fondů Jet?

  Jako největší český private equity fond otevřený širšímu spektru investorů umožňujeme investice jak fyzickým osobám, tak institucím. Do fondu Jet 1 s námi investovalo více než 100 podnikatelů a manažerů, přičemž minimální vklad činil pět milionů korun. Do fondu Jet 2 s námi investovalo přes 160 subjektů z řad privátních investorů, rodinných investičních společností a finančních institucí typu bank, pojišťoven a mezinárodních správců aktiv.

 • Do jakých společností fondy Jet investují?

  V obou fondech investujeme do malých a středních výrobních společností v Evropě, ze kterých budujeme vzájemně provázané oborové platformy. Z hlediska fáze vývoje, ve kterých se podniky nacházejí, uskutečňujeme akvizice typu buy-out, growth, rescue / turnaround a late-stage venture. Při investicích do průmyslových oborů dbáme na diverzifikaci portfolia. Vstupujeme především do strojírenských oborů, segmentu speciální chemie, technických textilií, stavebních materiálů, obnovitelných zdrojů energie, automotive, leteckého a železničního průmyslu, avšak nebráníme se ani oportunistickým investicím.

 • Jaká je vlastnická struktura fondů Jet?

  Generálním partnerem fondů Jet jsou partneři Jet Investment. Ve fondu Jet 1 drží 40% podíl akcií, ve fondu Jet 2 potom 15%. Zbylý podíl drží limitovaní partneři, především jednotlivci s vysokým čistým jměním, a finanční instituce, včetně těch nadnárodních.

 • Kdy a jak dochází k divesticím ve fondech Jet?

  Společnosti ve fondu rozvíjíme pomocí aktivního managementu, k prodeji přistupujeme v okamžiku jejich maximálního tržního potenciálu. K divesticím společností ve fondu může dojít kdykoliv během investičního horizontu fondu, pravděpodobně v jeho druhé polovině.

 • Jak dlouhý je investiční horizont fondu?

  Investiční horizont fondu Jet 1 skončí v roce 2022. Investiční horizont fondu Jet 2 je plánován na 8-10 let, předpokládáme tedy jeho ukončení v letech 2026-2028. Na konci investičního horizontu zbydou ve fondu pouze likvidní aktiva, tedy finanční prostředky z prodeje společností. V tu chvíli se fond Jet 2 přemění z uzavřeného na SICAV či jinou otevřenou formu a umožní investorům exit tím, že mu odprodají své akcie.

 • Co je to capital call?

  Při podpisu investiční smlouvy se zavážete investovat částku, kterou si sami zvolíte. Fondu Jet tím dáváte svolení si od vás tyto finanční prostředky během investičního období vyžádat, takzvaně „svolat kapitál“. Během prvních tří let investičního horizontu tak probíhá několik capital calls, typicky před nákupem akvizic. Fond Jet 1 například v rámci svého investičního období využil šesti capital calls. V případě capital call máte třicet dnů na to, abyste fondu poslali požadovanou částku. Oproti vašim finančním prostředkům získáte akcie fondu v nelistinné podobě. Po každém capital call navíc obdržíte výpis z účtu, ze kterého zjistíte přesný objem akcií, který ve fondu držíte.

 • Mohu z fondů Jet vystoupit v průběhu investičního horizontu?

  Na takovou možnost jsme samozřejmě připraveni. Ačkoliv jsou fondy Jet uzavřeného typu, ctíme vaše přání fondovou strukturu opustit. K tomuto účelu pro vás máme připraveny takzvané „aukce“, které se konají minimálně jednou ročně a v nichž můžete za naší asistence své akcie divestovat. Nutnou podmínkou prodeje vašich akcií je samozřejmě poptávka ze strany nakupujícího, divestice bohužel nemůžeme garantovat.

 • Co to je aukce a jak probíhá?

  Potřebujete z fondů Jet vystoupit před ukončením investičního horizontu? Během každoroční aukce vás Jet Investment anonymně propojí s investory, kteří mají zájem vaše akcie odkoupit. Své akcie můžete převést buď stávajícím investorům fondu, nebo zcela nově příchozím, kteří splní legislativní požadavky kvalifikovaného investora. Teprve, když se s protistranou naším prostřednictvím dohodnete, odhalíme identitu vaši i protistrany. Veškerou administrativu spojenou s prodejem akcií a převodem vašich povinností na nového investora vyřešíme za vás.

Pojmy v private equity

angel investments

Investice do malých firem ve fázi samotného vzniku. Jedná se o mezistupeň mezi vlastním financováním zakladatele/ů a vstupem venture kapitálu. Typickými angel investory jsou jednotlivci z okolí vlastníků firmy.

capital call

Výzva investiční společnosti ke vkladu investorem přislíbené investice do fondu. Výše jednoho capital callu nesmí přesáhnout celkovou výši investorem upsaného kapitálu (capital commitment).

private equity

Sdružený kapitál institucionálních investorů (např. penzijních fondů, pojišťoven, bank, investičních fondů, fondů fondů, family offices) a fyzických osob disponujících vysokým a velmi vysokým čistým jměním, využívaný k přímému financování firem, které nejsou veřejně obchodovány na burze.

General Partner (GP)

General partner je manažer/vlastník fondu s potenciálně neomezenými právy k jednání v otázkách fondu. Je zodpovědný za řízení investic, správu investic a za to mu náleží odměna (tzv. management fee) a procento z výnosu fondu, jejich výši upravuje statut fondu.

Limited Partner (LP)

Investor private equity fondu, též tichý partner. Má pouze omezená (limited) práva v otázkách řízení fondu, nepodílí se na jeho chodu. Náleží mu výnos z investic fondu.

private equity fond

Fond sdružující finance institucionálních, individuálních investorů a manažerů fondu. Cílem private equity fondu je investovat kapitál do veřejně neobchodovaných firem, vytvořit zisk jejich rozvojem a následným prodejem.

private equity & venture capital

Venture capital představuje finanční zdroje investované do firem v rané fázi jejich rozvoje. Private equity capital představuje finanční zdroje investované do firem v pozdní fázi jejich rozvoje a do zralých firem.

track record

Výsledky prokazatelně dokládající dlouhodobé zisky a výnosnost fondu

capital commitment

Celková částka, kterou se investor zavázal investovat do fondu. Tato částka není investována najednou, ale postupně na základě výzvy manažera fondu v tzv. capital callu, tedy v okamžiku, kdy se fond chystá koupit novou společnost.

EBITDA

Zisk před započtením úroků, daní a odpisů. Jde o indikátor ukazující provozní výkonnost společnosti.

venture investments

Investice do menších firem v počáteční fázi rozvoje s vysokým růstovým potenciálem (start-upy), které potřebují finanční kapitál pro uvedení produktu na trh, rozvoj stávajícího produktu či jeho marketingu. Typickými investory jsou tzv. venture fondy.

late stage venture

Investice do relativně rozvinutých firem s vlastním produktem, které pro svůj další rozvoj nemají vybudovanou korporátní manažerskou strukturu a dostatek finančního nebo strategického kapitálu. Obvykle se jedná o manažerskou a finanční podporu nových produktů, technologií nebo celkové firemní expanze. Typickými investory jsou private equity fondy.

growth

Investice do zralých firem se zavedenou pozicí na trhu, které potřebují finance pro vlastní rozvoj, expanzi na nové trhy nebo financování akvizice. Typickými investory jsou private equity fondy.

buy-out

Odkup majoritního podílu firmy

akvizice

Proces získávání nebo nabytí předem definovaného majetku, v případě private equity fondu obvykle převzetí společnosti

růstová & dividendová část portfolia

Kombinace dvou základních částí portfolia, která diverzifikuje investiční riziko z pohledu druhů příjmů. Dividendová část portfolia představuje prosperující podniky, které nabízejí zajímavý a stabilní dividendový výnos. Růstová část portfolia představuje společnosti s výrazným potenciálem restrukturalizace a následného růstu.

likvidita

Schopnost, respektive rychlost, s jakou lze proměnit aktiva v peněžní prostředky

turn-around / rescue

Investice do krátkodobě neprosperujících firem s cílem konsolidovat a restrukturalizovat jejich fungování. V některých případech se připouští také likvidační procesy.

diverzifikace

Rozložení portfolia do různých investičních nástrojů s cílem snížit investiční riziko

cashflow

Rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za určité období

due diligence

Komplexní prověrka společnosti před vstupem investora do cílové společnosti. Mimo jiné zahrnuje hloubkový finanční, manažerský a technický audit.

exit strategie

Předem stanovený postup při dosažení strategického cíle investora, případně postup při selhání stanovené strategie. Typickými exit strategiemi mohou být: prodej firmy strategickému partnerovi, sloučení s jinou firmou, vstup na burzu nebo také uzavření firmy.

IRR (internal rate of return)

Vnitřní výnosové procento je velmi objektivním ukazatelem výnosnosti investice poměřujícím v čase její příjmy a hodnotu k investované částce.

Paid-in Capital (PIC)

Podíl svolaného kapitálu k celkovému upsanému kapitálu fondu

Distributed Value to Paid-in multiple (DVPI)

Podíl kumulativní výše distribuce fondu ke svolanému kapitálu

Residual Value to Paid-in multiple (RVPI)

Podíl hodnoty fondového kapitálu ke svolanému kapitálu

Total Value to Paid-in multiple (TVPI)

Podíl součtu hodnoty fondového kapitálu a kumulativní výše distribuce fondu ke svolanému kapitálu . Využívá se jako ukazatel výkonu fondu před ukončením jeho životního cyklu.

p. a. (per annum)

Výnos přepočtený na roční bázi